Ανάγκη Ενεργοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: κ. Γιάννη
Παπαθανασίου και Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα: Ανάγκη Ενεργοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και η εφαρμογή του νέου καθεστώτος
φερεγγυότητας Solvency I και II έχουν φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο
των ασφαλειών. Συνέπεια του Solvency I αποτέλεσε η σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης με το Ν. 3229/2004 προκειμένου να χορηγεί και ανακαλεί τις
άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εποπτεύει την τήρηση της
νομοθεσίας, επιβάλλει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία
πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις, αποφασίζει περί της
καταλληλότητας των μετόχων ή προσώπων τα οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική
συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση κ.α.

Ωστόσο, ενώ καθημερινά διαβάζουμε στον Τύπο για ραγδαίες αλλαγές στον κλάδο των
ασφαλειών και ειδικότερα του αυτοκινήτου, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
παραμένει ανενεργή καθώς η θητεία του διοικητικού συμβουλίου έχει λήξει από τις 20
Δεκέμβρη και ακόμα δεν έχει οριστεί νέο.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

Προτίθεται το Υπουργείο να παρέμβει άμεσα ώστε να επισπευτεί η διαδικασία
διορισμού του νέου διοικητικού συμβουλίου;

Απάντηση: ds-epitrophs-epopteias

FacebookTwitterGoogle+Share