Αξιοποίηση περιουσίας και υπηρεσιών των ΟΤΑ ως αντίδοτο στα οικονομικά αδιέξοδα

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: κ. Ιωάννη Ραγκούση

Θέμα: Αξιοποίηση περιουσίας και υπηρεσιών των ΟΤΑ ως αντίδοτο στα οικονομικά αδιέξοδα
Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας παρουσιάζουν μεγάλα οικονομικά ελλείμματα λόγω κακής διαχείρισης αλλά και μεγάλης αναντιστοιχίας πόρων – αρμοδιοτήτων. Παρά την εφαρμογή του Καλλικράτη και την προβλεπόμενη δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η επιδείνωση μιας ήδη δύσκολης συγκυρίας αναμένεται να περιορίσει τους επιπλέον τους διαθέσιμους πόρους για αναπτυξιακές / επενδυτικές δραστηριότητες των διευρυμένων πλέον δήμων καθώς και για έργα βελτίωσης της ζωής των δημοτών.
Χρειάζονται συνεπώς γρήγορες και έξυπνες κινήσεις για να απελευθερωθούν και να εκμεταλλευτούν υπέρ των τοπικών κοινωνιών όλες οι υπαρκτές αναπτυξιακές δραστηριότητες. Η λύση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων (μαρίνες, δημόσια πάρκινγκ κ.α.) καθώς και των μακροχρόνιων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτών των υπηρεσιών (leasing) αποτελούν, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, άμεσα και αξιόπιστα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι πως δεν «ξεπουλιέται» η δημόσια περιουσία καθώς η κυριότητα θα παραμένει στους ΟΤΑ. Μέρος των εσόδων αυτών μπορούν να δοθούν για την αποπληρωμή του χρέους των δήμων, μια εξέλιξη σύμφωνη με το πνεύμα της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

· Προτίθεται να εκπονήσει άμεσα και αποτελεσματικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να ευνοεί την ανάληψη συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δήμων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Ανδρουλάκης

Απάντηση Υπουργείου

FacebookTwitterGoogle+Share